Hotelsector profiteert bovengemiddeld van gunstig economisch klimaat

Auteur: Redactie
Economie Financieel 22 oktober 2000
Hotelsector profiteert bovengemiddeld van gunstig economisch klimaat

Het gaat goed met de horeca in Nederland; vooral met de vaderlandse hotellerie. Dat blijkt uit ‘Horeca in cijfers 2000’, een publicatie van het bedrijfschap Horeca en Catering, die op 1 september is verschenen. Het verslag signaleert over de periode medio 1999 - medio 2000 verschillende gunstige ontwikkelingen binnen de branche, zoals gestegen omzet, een toegenomen aantal horecabedrijven en een langere levensduur van de bedrijven. Ook de ‘Horeca Barometer’ laat over het tweede kwartaal van 2000 gunstige cijfers zien: de hotelsector is, voor wat betreft de omzetstijging, zelfs koploper.

De omzet in de horeca steeg in 1999 met 6,7% tot 24 miljard gulden (incl. BTW). Binnen de bedrijfstak springen vooral de bovengemiddelde omzetcijfers van de spijsverstrekkers (+9,2%) en de logiesverstrekkers (+7,5%) in het oog. De hotels scoren in het tweede kwartaal van dit jaar, in vergelijking met dezelfde periode in 1999, zelfs een omzetstijging van 9%. Daarmee is de hotelsector over deze periode het sterkst gegroeid binnen de gastvrijheidsbranche. De omzetgroei wordt met name verklaard door prijsverhogingen, als reactie op de toegenomen vraag. Vooral de luxe hotels hebben hun prijzen omhoog geschroefd. Een Europees onderzoek heeft uitgewezen dat de hotelprijzen in Amsterdam relatief sterk gestegen zijn ten opzichte van andere Europese steden.

Restaurants

Voor de restaurants pakte het tweede kwartaal qua omzet het minst gunstig uit, en dat was met name te merken voor de kleinere restaurants. Het ligt voor de hand dat het Europees Kampioenschap voetbal hieraan mede debet is: veel mensen zijn in deze periode ‘lekker’ thuis gebleven. Overigens kenden de grotere restaurants enige compensatie als gevolg van de toegenomen zakelijke bestedingen. Verder blijft het aandeel van de buitenlandse keuken onverminderd hoog. In de drie grootste steden bedraagt de buitenlandse inbreng zelfs 70%. In gemeenten met minder dan tienduizend inwoners ligt dat percentage beduidend lager.

Schaalvergroting

Een opvallende trend die zich de laatste jaren - en ook afgelopen periode - heeft doorgezet, is de schaalvergroting binnen de horeca. De gemiddelde verkoopoppervlakte en de gemiddelde logiescapaciteit zijn toegenomen: er is sprake van grotere bedrijven die bovendien meer overnachtingsmogelijkheden bieden.

Het aantal horeca- en cateringbedrijven is het afgelopen jaar licht toegenomen tot 45.706. In Zeeland bleek de groei het grootst, terwijl in Drenthe het aantal bedrijven het sterkst daalde. Toegespitst op de hotelsector, heeft het aantal hotel-cafés zich ten opzichte van vorig jaar enigszins hersteld en is het aantal hotel-restaurants verder toegenomen. Bovendien staan er meer pensions bij het Bedrijfschap ingeschreven. De laatste ontwikkeling is met name toe te schrijven aan het toegenomen aantal kleine bed & breakfast-achtige bedrijven. Overigens is het aantal logiesverstrekkende bedrijven dat valt onder de Benelux-Hotelclassificatie, gelijk gebleven. Daarbinnen is wel een forse groei (6,1%) van het aantal viersterrenhotels te constateren ten koste van het aantal tweesterrenhotels (-3,9%).

In het afgelopen jaar hebben meer mensen overnacht in Nederlandse hotels (+5%). Het totale aantal overnachtingen komt daarmee op zo’n 29 miljoen, waarbij de Nederlander zelf bijna de helft voor zijn rekening neemt. Op ruime afstand volgen als nummer twee tot en met vier respectievelijk de Britten, de Duitsers en de Amerikanen.

Overleven

Het goede ondernemersklimaat heeft prettige gevolgen voor de gemiddelde levensduur van bedrijven. Binnen de bedrijfstak zien we echter grote verschillen. Van alle ondernemingen die in 1994 van start gingen, stond op 1 juli 2000 nog 38% ingeschreven. De hotels leveren aan dit cijfer overigens een bovengemiddelde bijdrage in positieve zin, want het ‘overlevingspercentage’ ligt in deze sector op 55%. In de cafésector vinden de meeste faillissementen plaats: ruim een op de drie bedrijven houdt het niet langer dan twee jaar vol.

Net als andere branches lijden ook de horeca, catering en verblijfsrecreatie steeds meer onder de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Eind 1999 telden de drie sectoren gezamenlijk 8.200 vacatures. Dat zijn er maar liefst 2.900 meer dan het jaar ervoor.

Jaarlijks publiceert het bedrijfschap Horeca en Catering ‘Horeca in Cijfers’. Ondernemers kunnen deze gegevens op cd-rom ontvangen via het Bedrijfschap. Hiermee kunnen zij op eenvoudige wijze hun eigen bedrijfs- en marktanalyses maken. Met behulp van het bijbehorende tabellenboek kunnen bovendien alle relevante gegevens snel en eenvoudig opgezocht worden. Een abonnement op Horeca in Cijfers kost 65 gulden per jaar (ingeschrevenen Bedrijfschap), of 100 gulden (niet-ingeschrevenen). Losse exemplaren kosten respectievelijk 80 gulden en 125 gulden. Voor meer informatie: bedrijfschap Horeca en Catering, postbus 121, 2700 AC Zoetermeer, tel. (079) 368 07 07, www.bedr-horeca.nl

HM302000

Overig nieuws