Algemene Ledenvergadering

Auteur: Redactie
13 december 1997
Algemene Ledenvergadering

Op 10 november jongstleden heeft in het nieuwe Sheraton Amsterdam Airport de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van de sector Hotels. De opkomst was hoog: 130 personen. Was men nieuwgierig naar de nieuwe 'spruit' binnen de Koninklijk Horeca Nederland familie? Ongetwijfeld, maar de agenda had meer lokkertjes.

 

Na de bespreking van de notulen van de bijeenkomst in de Arena in 1996 en een korte terugblik op het afgelopen jaar, stonden het activiteitenplan en de daarbij horende begroting op de agenda. In het activiteitenplan zijn een aantal speerpunten voor het beleid van de sector in 1998 weergegeven. Hieronder volgen een paar voorbeelden.

Regionalisering

Het stimuleren van het opzetten van regionale overlegorganen van hôteliers. Op deze wijze wordt het verzamelen van marktinformatie op regionaal niveau bevorderd.

Samenwerkingsverbanden

De diverse samenwerkingsverbanden die ons land rijk is, fungeren uitstekend als klankbord binnen de sector Hotels. De sectormanager zal derhalve op regelmatige basis contact houden met deze clusters van bedrijven om ook hier de nodige marktinformatie te kunnen verzamelen en te gebruiken voor de gehele sector.

Classificatie

Een thema dat ook hoog op de prioriteitenlijst binnen het activiteitenplan staat, werd als apart agendapunt behandeld: de Benelux hotelclassificatie. Elke hôtelier heeft een heel duidelijke mening over de normen van de toewijzing van de felbegeerde sterren. Tijdens de vorige ledenvergadering is besloten voorlopig akkoord te gaan met de voortzetting van het huidige classificatiesysteem. Voorwaarde was wel, dat binnen twee jaar een onderzoek zou worden opgestart naar de systemen in de ons omringende landen en in de Verenigde Staten. Door middel van zo'n onderzoek kan de sector een goed inzicht krijgen in de werking van die systemen. Vervolgens kan de sector aanbevelingen doen richting het Bedrijfschap Horeca en Catering.

Dat onderzoek is inmiddels gestart. De afdeling Training & Consultancy van de Hotelschool Den Haag is druk doende de systemen te inventariseren aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Tijdens de ledenvergadering konden wij slechts een klein tipje van de sluier oplichten en de (nog) schaarse informatie mededelen aan de aanwezige leden. Het bestuur van de sector Hotels is van plan een aparte themabijeenkomst te organiseren over de hotelclassificatie, met als basis de resultaten van het onderzoek. Gedurende deze bijeenkomst kan het sectorbestuur feedback krijgen van de leden. Zonder twijfel zullen wij ons vervolgens weer melden bij Hospitality Management om de uitkomsten te vermelden.

Het nieuwe bestuur

Na een discussie over de classificatie, stond de verkiezing van het nieuwe sectorbestuur op de agenda. Naast de bestuursleden die zich herkiesbaar hadden gesteld, waren er drie nieuwe kandidaten. De volgende personen werden gekozen. Voorzitter: Dick Vollenga, Best Western Dish Hotel. Bestuursleden: Marcel van Aelst, Hotel Okura Amsterdam; Sjoerd Dijkstra, Best Western Eden Hotel (Amsterdam); mevrouw Renée Staal, Familiehotel De Kroon (Kaatsheuvel); mevrouw Francis Windt, Sofitel Amsterdam. Wij danken de aftredende bestuursleden nogmaals voor hun inzet voor de gehele sector.

Auteur: Hans van der Kooij

Overig nieuws