Conclusies en aanbevelingen

Auteur: Redactie
KHN 10 april 1998
Conclusies en aanbevelingen

Een multinationaal systeem is te verkiezen boven een nationaal systeem. In een steeds meer unificerend Europa is het niet logisch om van een multinationaal (Benelux) naar een nationaal systeem te gaan.

Een verplicht minimumsysteem is ‑ onder voorwaarden ‑ te verkiezen boven een vrijwillig systeem. Een vrijwillig systeem bestaat reeds: men kan zich aansluiten bij een samenwerkingsverband of keten. Het is niet wenselijk dat samenwerking de enige optie wordt voor hôteliers. Een verplicht minimumsysteem moet dus blijven bestaan, zij het onder een aantal hierna geformuleerde voorwaarden.

De classificatie dient zodanig te worden toegepast dat steeds de geest en niet de letter van de norm centraal staat. Een vergaande detaillering van de classificatienormen is onrealistisch. De bepaling of een hotel in een bepaalde classificatiecategorie valt, moet minder afhankelijk worden van kleinigheden. Bepaalde detailleringen in het huidige Beneluxsysteem krijgen in het buitenland totaal geen aandacht. De interpretatieruimte rond de in 1999 ingaande normen, vormen een stap in de goede richting. Wellicht kan voor de hotels de mogelijkheid geschapen worden om tekortkomingen op onderdelen te compenseren.

Hôteliers moeten sterker betrokken raken bij het systeem. De drie belanghebbenden bij het classificatiesysteem (consument, overheid en ondernemers) moeten meer evenwichtig worden vertegenwoordigd. Met name de ondernemers zouden een sterkere positie moeten krijgen. Enerzijds zou dit kunnen gebeuren door een sterkere vertegenwoordiging van de hôteliers te betrekken bij de totstandkoming van de normen, anderzijds zouden beroeps‑ en bezwaarprocedures toegankelijker en doorzichtiger moeten worden, evenals de hieruit voortkomende jurisprudentie.

Het systeem moet een meer dynamische opzet krijgen. De veranderingen in de omgeving van de sector volgen elkaar zo snel op, dat de gehanteerde normen snel verouderen. Vooral met betrekking tot de technologie besteedt het huidige systeem te weinig aandacht aan de dagelijkse praktijk. Er moet gezocht worden naar een systeem dat ruimte biedt aan de veranderende eisen van de consument. Die eisen ‑ en het daarmee samenhangende relatieve belang van classificatie ‑ moeten permanent worden bestudeerd.

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws