Nederland als wonderschoon investeringsland

Auteur: Redactie
Wet- en regelgeving 13 november 1997
Nederland als wonderschoon investeringsland

Het is goed toeven in ons land voor mensen die willen en kunnen investeren in hun onderneming. Subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen trekken twijfelaars over de streep. De overheid stimuleert het doen van investeringen. Dat betreft vooral investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De fiscale faciliteiten die hiervoor gecreëerd zijn, bieden ondernemers zoveel voordeel, dat zij het milieu gewoonweg niet links kunnen laten liggen. We hebben een mooi landje.

Sinds 1990 kennen we de investeringsaftrek. Deze fiscale tegemoetkoming biedt ondernemers de mogelijkheid om een - afhankelijk van de hoogte van de investeringen - (afnemend) percentage van de investeringen van dat jaar af te trekken van de belastbare winst. De aftrek loopt in 1997 af van 24% voor investeringen tussen fl 3.600 en fl 61.000 tot 0 % voor investeringen boven fl 534.000.

De Nederlandse overheid is milieubewust; zij tracht dus de belastingplichtigen zo ver te krijgen dat zij investeren in bedrijfsmiddelen die passen bij een duurzaam leefmilieu en een doelmatig gebruik van energie. Hiertoe heeft zij sinds 1 september 1991 de VAMIL-regeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt de mogelijkheid voor ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, om willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen die op de VAMIL-lijst voorkomen. Willekeurige afschrijving laat de mogelijkheid toe om in het jaar van ingebruikneming het gehele investeringsbedrag in één keer af te schrijven. Als voorwaarde wordt gesteld dat de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting wordt aangemeld bij Bureau VAMIL te Breda, voorzien van een accountantsverklaring.

Fiscale faciliteiten

Vanaf 1 januari 1997 is aan de bestaande regelingen een nieuwe toegevoegd, te weten de energie-investeringsaftrek. Deze regeling is in principe bestemd voor alle inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ondernemers wordt toegestaan bij hun belastingaangifte een percentage van het investeringsbedrag in relevante energiebesparende technieken of duurzame energie af te trekken van de fiscale winst. De aftrek loopt af van 52% voor investeringen tussen fl 3.600 en fl 61.000 tot 40% boven fl 475.000. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen, dienen ondernemers te beschikken over een verklaring van de minister van Economische Zaken. Deze verklaring dient binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting te worden aangevraagd bij Bureau energie-investeringsaftrek te Breda, voorzien van een accountantsverklaring. Als een bedrijfsmiddel voor zowel de VAMIL-regeling als de energie-investeringsaftrek kwalificeert, kunnen beide in één accountantsverklaring worden opgenomen. De overige voorwaarden voor toepassing van de energie-investeringsaftrek zijn:

* de onderneming waarin de energie-investeringsaftrek plaats vindt, moet voor eigen rekening feitelijk worden gedreven

* de bedrijfsmiddelen waarop de aftrek wordt toegepast, mogen niet eerder in gebruik zijn genomen.

* de bedrijfsmiddelen dienen voor te komen op de energielijst 1997

Van energie-investeringsaftrek zijn uitgesloten de bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om direct of indirect hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan niet in Nederland wonende natuurlijke personen of gevestigde lichamen. Voorts gelden dezelfde uitsluitingsgronden als de investeringsaftrek.

De stelling dat Nederland een investeringsland bij uitstek is, wordt met name waar gemaakt door het feit dat de bovengenoemde fiscale faciliteiten ook nog eens kunnen samengaan. Als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat zowel op de VAMIL-lijst staat als op de Energielijst, dan kan de ondernemer naast investeringsaftrek ook energie-investeringsaftrek toepassen, alsmede gebruik maken van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving.

Bijvoorbeeld: een ondernemer investeert in 1997 in een energiebesparend bedrijfsmiddel dat voorkomt op de VAMIL-lijst en op de Energielijst 1997. De investering bedraagt fl 60.000. Hij voldoet voorts aan alle voorwaarden voor toepassing van de bovenstaande faciliteiten. De ondernemer heeft een marginaal inkomstenbelastingtarief van 60%. De normale afschrijvingstermijn van het bedrijfsmiddel is vijf jaar. Hij kiest er voor om het bedrijfsmiddel in een keer ten laste van het resultaat te brengen. Gerekend wordt met een rentepercentage van 6%. De fiscale en financiële voordelen kunnen als volgt worden berekend.

 

investeringsaftrek

24% van fl 60.000 = fl 14.400 * 60%    8.640                                   

energie-investeringsaftrek

52% van fl 60.000 = fl 31.200 * 60 %    18.720                                 

rentevoordeel door afschrijving ineens in plaats van in vijf jaar      5.672                                

Netto fiscaal en financieel voordeel: fl 33.032 

Het blijkt dat op een investering in een energiezuinig bedrijfsmiddel dat zowel op de VAMIL-lijst als op de Energielijst voorkomt, na een jaar reeds 55% wordt terugverdiend door fiscale faciliteiten. Door de fiscale faciliteiten wordt de terugverdientijd, alsmede het gemiddeld rendement van een dergelijke investering aanzienlijk verbeterd.

Aanpassingen

De Energielijst die in 1997 voor het eerst is samengesteld, zal periodiek worden aangepast. Tal van innovaties en technologische ontwikkelingen maken een lijst immers snel 'ouderwets'. Leveranciers, producenten en gebruikers van energiebesparende bedrijfsmiddelen worden uitgenodigd om voorstellen te doen voor opname op de energielijst. Wanneer het bedrijfsmiddel tevens een bijdrage levert aan een schoner milieu, kan het ook worden opgenomen in de milieulijst van de VAMIL. Voorwaarden bij de selectie van de bedrijfsmiddelen zijn onder meer dat het moet gaan om een bedrijfsmiddel dat nog niet algemeen gebruikt wordt in Nederland, en dat het een substantieel energiebesparend effect heeft. Voorstellen kunnen worden ingediend bij Senter te Zwolle.

Auteur: mr. Felix Alberti

HM30JAAR HM301997

Overig nieuws