Column Hans van Spronsen: Goed Fout!

Auteur: Redactie
Columns Hans van Spronsen 11 november 1999
Column Hans van Spronsen: Goed Fout!

Kwaliteit bieden en waarborgen; ISO-systemen; het beste horecabedrijf van het jaar en nog zoveel andere prijzen en nominaties. Alleen 'foutloos' lijkt nog te kunnen overleven in deze perfectionisti­sche samenleving. Een fout maken is vreselijk en wordt door de mondige medemens dan ook steeds vaker genadeloos afgestraft. Wij lijken te streven naar een foutloze samenleving. Op het eerste ge­zicht een aantrekkelijk vooruitzicht, maar bij nadere beschouwing een - mijns inziens - slechte ont­wikkeling.

De mens onderkent namelijk steeds minder het verschil tussen een fout en een fout. Natuurlijk zijn er zaken in het dagelijkse arbeidsproces waarbij men geen fouten mag maken. Zaken als: op tijd zijn, en vriendelijk zijn tegen de gasten Bij veel andere facetten van het feitelijke productieproces zijn fouten echter gewoon ongewenst; ze zijn immers te vermijden. Maar als er te veel aandacht wordt gegeven aan zulke foutjes, ontstaat een sfeer in het bedrijf die leidt tot risicomijdend gedrag.

De meeste mensen gaan zichzelf beschermen. Zij gaan risicoloos opereren, zullen niets nieuws probe­ren en zo proberen foutloos te blijven. Dat is dramatisch voor de ontwikkeling van een bedrijf. Initia­tieven blijven steeds meer achterwege, waardoor de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe methoden gehinderd wordt. Angst is per definitie een slechte raadgever. Juist nu het economisch voorspoedig gaat, is het tijd om fouten te maken, om nieuwe probeersels een kans te geven en zo de succesvolle formules/producten van de toekomst te ontwikkelen.

Een bedrijf dat zich niet meer ontwikkelt is in principe ten dode opgeschreven. Vandaag en morgen kan men nog wel meedoen in het economisch verkeer, maar overmorgen zullen de problemen zich aandienen.

Het is belangrijk om een cultuur te ontwikkelen waarin een verschil bestaat tussen niet getolereerde fouten enerzijds, en fouten die een mens nu eenmaal mag en moet maken wil men verder kunnen ko­men. Een dergelijke cultuur kan alleen tot stand komen indien er een volledig helder beeld is van de basisregels van de organisatie: regels die men niet mag overtreden. Als het gebied waar fouten maken niet mag voor iedereen duidelijk is afgebakend, blijft er nog een groot domein over voor initiatief, risico’s en 'het zoeken naar die andere weg of methode'.

Essentieel in een dergelijke bedrijfscultuur is, dat de leiding fouten accepteert, maar tevens goed in de gaten houdt dat mensen geen dingen doen die hun kennis en kunde overtreft. Kortom: de leiding dient dus op te treden als een klankbord/begeleider.

Fouten moeten dan ook weer mogen! Stimuleer uw medewerkers tot het maken van fouten! Zorg er­voor dat uw medewerkers zich ontwikkelen, leren van hun fouten en op deze wijze u en uw onderne­ming een grote dienst bewijzen. Ondernemen is nu eenmaal risico nemen. Dat is de basis van het suc­ces van een onderneming. Er bestaat in de wereld geen enkel succesvol bedrijf dat niet enorme blun­ders en fouten heeft gemaakt. Dus begeleidt de fouten, en zorg voor een cultuur waarin fouten maken weer mag.

Auteur: Hans van Spronsen

HM30JAAR

Overig nieuws