Duidelijke afspraken en wederzijdse verplichtingen

Auteur: Redactie
Hotelketens 12 september 1998
Duidelijke afspraken en wederzijdse verplichtingen

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond heeft in 1994 de exploitatie van haar onderkomen in Zeist uit­besteed aan Eurest. Sindsdien betaalt de KNVB een 'marktconfor­me' prijs voor het gebruik van zijn eigen ac­com­moda­tie. De samenwer­king tussen de KNVB en Eurest verloopt naar ieders tevredenheid. De financiële balans is eveneens voor beide partijen positief.

'Alleen in noodgevallen,' vermeldt het venstertje van onze GSM die doorgaans in contact staat met het net van KPN Telecom. De hoofdsponsor van de KPN Telecompeti­tie maakt echter geen zendcontact met de plek waar het hoofdkantoor van de voetbalbond is gevestigd. Dit in tegenstelling tot concurrent Libertel.

Dat commerciële en daadwerkelijke betrokkenheid niet altijd hetzelfde zijn, blijkt ook uit het feit dat De­loitte & Touche tot de vaste gebruikers van het centrum behoort, terwijl hun concurrent Coopers & Lybrand een belangrijke sponsor van de KNVB is.

Eigen ingang

Het KNVB hotel- en accommodatiecomplex bestaat uit: een business- en trainingscentrum; twee conferentiebedrij­ven met in totaal zestien zalen en lounges; het hotel als centraal gebouw met restaurant, zaaltjes, bar, terras en andere voorzieningen; het overdekte zwembad met eigen lounge. Eurest pacht niet alle gebouwen van de KNVB. Wel ste­eds meer. Het zwembad bijvoorbeeld, doen ze niet. En in het hotelgebouw heeft de KNVB een eigen bestuurska­mer (met een eigen ingang) waar de bondsbestuurders vergaderen; daar zorgt Eurest enkel voor de dienstverlening. Daar­naast heeft evenementenorganisator 'Door Nederland' een kan­toor op het centrum. Dit bedrijf maakt trainings­programma's die vaak binnen het KNVB-complex plaats­vinden.

Het complex van de KNVB in de bossen rond Zeist was van oorsprong een villawijk die door brand deels werd verwoest. De huidige gebouwen zijn vrijwel allemaal verhuurd, grotendeels aan Eurest Nederland en Door Nederland.

Paul Hendriks (Eurest): 'We hebben eerst een half jaar mana­gementondersteuning gegeven toen de KNVB het centrum nog zelf exploiteerde. In die tijd hebben we samen vorm gegeven aan de huidige constructie. Daarna hebben wij het manage­ment overgeno­men, op 1 april 1994. De KNVB blijft eigenaar van de ge­bouwen en wij mogen de KNVB-naam gebruiken. Die naam heeft een duidelijke toege­voegde waarde. In plaats van het KNVB-logo gebruiken wij echter een ander beeld­merk, gebaseerd op een beeld in het park. De kleur van ons beeldmerk is wel oran­je. Voor het gebruik van het originele KNVB-beeldmerk moeten we telkens toestemming zien te krijgen; de gebruiksbestemming wordt eerst ge­toetst.'

Eurest beschikt over zestien fraaie hotelkamers op viersterrenniveau in het hoofdgebouw en over twaalf kamers boven het medisch centrum die op hetzelfde niveau worden gebracht.

Geen satellietbeleid

Tot Eurest de exploitatie en het exploita­tierisico overnam, was het KNVB-complex een kostenpost voor de voetbalbond. Het horecapersoneel kwam in dienst van Eurest Nederland. Hendriks: 'We hebben cursus­sen gege­ven in zakelijk denken en handelen, en het personeel heeft de omslag erg goed verwerkt. We bewaken tegelij­kertijd het imago van de KNVB: de naam Eurest komt je vrijwel nergens tegen: iedereen draagt naam­bordjes met de naam KNVB erop.'

Het contract werd niet gesloten met de KNVB zelf, maar met de Stichting Sportcomplex Zeist, onderdeel van de KNVB. In het eerste contract, dat in 1998 werd herzien, deelde de KNVB ook mee in het resultaat; nu geldt dat niet meer.

Eurest, onderdeel van de Compass Group, doet ook de horeca-exploitatie voor bijvoorbeeld de Keukenhof en Artis, het hotelmanagement voor Paal 8 op Terschelling, en de bedrijfscatering bij onder andere Hoog­ovens en het Academisch Medisch Centrum in Amster­dam. Door­gaans ligt de nadruk op eten en drin­ken, waarbij de eigen profile­ring van het bedrijf steeds beduidend lager is dan bij col­lega's. De naam van de opdrachtgever staat centraal.

Frank van Vegchel, business unit manager horeca bij Eurest: 'We zijn niettemin toonaangevend in Neder­land. We streven ernaar horecalocaties toe te voegen aan onze activiteiten. Bij het KNVB-complex wisten we dat de exploitatie aanvankelijk moeilijk zou worden. Maar het is wel een project met veel media-aandacht en in dat opzicht een uitstekende referen­tie. We voeren verder geen satellietbeleid. We richten ons telkens op individuele projecten en sluiten indi­vidue­le contracten af, telkens op maat en naar de wensen van de partner. Onze managers werken erg zelfstandig. Wel is er onder­steuning, onder andere op het gebied van p.r.-activiteiten, vanuit het centrale kantoor in Amster­dam.'

Eurest wist de afgelopen jaren veel nieuwe gebrui­kers naar het KNVB-complex te halen, met name voor evene­menten, congressen en sportdagen. Voor sportief getin­te evenementen blijkt het KNVB-imago een goede extra aanbeveling. 'Maar met 24% van de omzet blijft de KNVB onze groot­ste klant. De voet­balbond huurt de accommodatie of delen daarvan tegen uniforme horecavoorwaar­den. Daar­over zijn duidelijke afspraken gemaakt en ook weder­zijdse verplichtingen aangegaan.'

Zelfstandig

Het kan voorkomen dat het KNVB-complex al bezet is door anderen als de KNVB er zelf gebruik van wil ma­ken. 'Maar we houden natuurlijk vooraf al rekening met de KNVB-agenda en de KNVB, die uiteraard ook elders offertes kan aanvragen, voelt ook verplichtingen naar ons toe. Alleen het betaald voetbal stapt wat gemakke­lijker weg. Maar bijvoorbeeld Real Madrid bereidde zich hier voor op de Champions League, en Chelsea zal hier de voorbereidin­gen op het nieuwe seizoen starten met een trainings­kamp van circa tien dagen. Zo hebben we al meer bui­tenlandse sportclubs binnengehaald.'

De naam KNVB is bij iedereen bekend, maar dat er ook conferenties, cursussen en trainingen kunnen worden gehouden, weet nog niet iedereen. Van Vegchel: 'Associaties met het Nederlands voetbalelftal worden vaak gelegd. Me­nigeen vraagt waar het kantoor van Guus Hiddink is.'

Hendriks haakt in op het imago. Zo nodigde hij zijn vaste relaties uit de wedstrijd Nederland-Mexico te vol­gen op een groot beeldscherm in het hotel. De kleurrijke ex-scheidsrechter Frans Derks gaf op zijn geheel eigen wijze een analyse van de wedstrijd, en de happe­ning werd afgesloten met een uitgebreide barbecue. Het hotel hangt vol posters en foto's van bekende voetballers; de diverse conferentie­ruimten dragen de namen van de meest prominente oud-internationals. De besprekingen van Real Madrid vonden plaats in de Johan Cruyff-zaal. Hendriks: 'Op de sportieve congresmarkt wedijveren we met het Euregionaal Sport- en Congrescentrum in Sittard en met Papendal in Arnhem.'

Hendriks zit weliswaar elke twee maanden op het centrale kantoor van Eurest voor over­leg, maar hij kan vrij zelfstandig zijn gang gaan. 'Ik draag het logo van de KNVB, zoals col­lega's dat doen van de Keukenhof. We zetten veel minder nadrukkelijk een stempel op de exploitatie dan bijvoorbeeld Bilderberg of Golden Tulip.' Compass, de moedermaatschappij van Eurest, is overigens voor een paar procent in handen van de Accor-groep.

Aanspreekpunt

Hoewel de hotelkamers van goed niveau zijn, staat het KNVB-hotel niet in de gidsen vermeld. Hendriks: 'We moeten het vooral hebben van congressen, evenementen en feesten met een sportief karakter, en van vergaderingen. Een losse kamer boeken kan wel, maar dat promoten we niet. We krijgen nu wel steeds meer voetbalploegen in huis.'

De capaciteit voor vergaderingen bedraagt tweehonderd à driehonderd mensen, maar voor veelzijdige evenementen als sport­dagen kan het al gauw oplopen tot drieduizend mensen. Dan wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van het grote over­dekte zwembad en de sportterreinen. 'Aan sportdagen nemen doorgaans tussen de tweehonderd en achthonderd personen deel', aldus Hendriks, 'maar de jaarlijkse sportdag van Deloitte & Touche is goed voor drieduizend sportieve accountants en medewerkers.'

Eurest is voor dergelijke evenementen het enige aan­spreekpunt. 'Wij zorgen desgewenst voor de aankle­ding, de sportieve begeleiding, et cetera. We besteden dat uit aan bedrijfjes in de omgeving, waarbij wij de verantwoordelijkheid op ons nemen. Natuur­lijk houden we rekening met wensen van klanten, mits die aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Bijvoorbeeld de catering houden we bij voorkeur in eigen bedrijf.'

Auteur: Bert Salden

HM30JAAR HM301998

Overig nieuws