Familie Hotels en Holland Hotels gaan samen verder

Auteur: Redactie
Hotelketens 10 juni 1998
Familie Hotels en Holland Hotels gaan samen verder

De Stichting Samenwerkingsverband Familie Hotels en de Stichting Holland Hotels fuseren op 1 januari 1999. De nieuwe naam luidt: Holland Hotels Hartverwarmend. Het nieuwe samenwerkingsverband voegt 96 (Familie) en 21 (Holland) hotels samen, maar de woordvoerders van de twee stichtingen hopen dat de nieuwe groep nog voor de fusie méér leden zal aantrekken. Men streeft naar 125 hotels bij de start.

Familie Hotels en Holland Hotels zijn beide groepen van zelfstan­dige hotels met één, twee of drie sterren (Holland Hotels alleen drie sterren) en een hoge mate van per­soonlijke gastvrijheid. De eigenaar is tevens de gast­heer of gastvrouw. Holland Hotels richt zich op de toeristische en de zakenmarkt, inclusief semi­nars en feesten; Fami­lie Hotels richt zich met name op de individuele (toe­ristische) reiziger.

Familie Hotels werd op 2 februari 1993 opgericht, op initiatief van Horeca Nederland en het Nederlands Bureau voor Toerisme; 68 hotels meldden zich meteen aan voor deelname. Holland Hotels bestaat al ruim twintig jaar.

De nieuwe naam wordt Holland Hotels Hartverwarmend. Men heeft voor die naam gekozen omdat 'Familie Hotels' als naam niet kan worden beschermd. Bovendien bleken nogal wat gasten de misvatting te koesteren dat de ho­tels speci­aal bestemd waren voor ouders met kinde­ren. Wel blij­ven het hart en de ondertitel 'hartver­war­mend' van Familie Hotels deel uitmaken van het logo. Daarmee wordt de specifieke kwaliteit van de hotels aangeduid.

Op 1 oktober zal het nieuwe gezicht van Holland Ho­tels worden gepresenteerd aan de leden. De besturen zijn samengevoegd; Renée Staal, directrice van hotel-restaurant De Kroon in Kaatsheuvel, is benoemd tot voorzit­ter. (Zij was dat reeds bij Familie Hotels.) Harry Talens, eigenaar van hotel-restaurant Talens in Coevorden en voorzitter van Holland Hotels, is in de nieuwe samenstelling vice-voorzitter. Versteegen Support & Promotions in Breda verzorgt het secretari­aat.

Behoud van leden

Tussen de beide hotelgroepen heeft al­tijd al een goed contact bestaan. Renée Staal: 'Bij de oprichting van Familie Hotels hebben we al gepraat over een samenwer­kingsver­band. Dat was toen niet mogelijk. Holland Hotels hield vast aan de waardering met drie sterren en een minimum aantal van twintig kamers, maar de onderlin­ge verhouding is altijd goed geweest.'

Harry Talens: 'Het probleem van een kleine organisatie van driesterrenhotels is dat je continu leden ver­liest naar boven en naar beneden. Veel van onze leden zijn overgegaan naar internationale verbanden als Tulip Inn en Best Western; wie terugging naar twee sterren moest tot nu toe uit onze stichting.' Volgens Talens reageren de leden van beide hotelgroepen positief op de samengang: 'Nee, er stapt niemand uit, tenzij door verkoop van zijn hotel. Sterker nog: er blijven leden door de samenvoeging.'

Holland Hotels Hartverwarmend richt zich op zowel de zakelijke als de toeristische markt. Er worden meer doelgroepen in het activiteitenplan opgenomen. Daaraan kunnen hotels op basis van inschrijving deelnemen; uiteraard tegen betaling van extra promotiebijdra­gen.

De nieuwe, gezamenlijke brochure zal in januari ver­schijnen in een oplage van 150.000, grotendeels in het Nederlands, maar met aparte Engels- en Duitstalige versies. De hotels leveren zelf informatie en fotoma­teriaal aan. Het samenwerkingsverband zal zich verder zelfstan­dig profileren op beurzen en andere activitei­ten en adverteren in binnen- en buitenlandse kranten. Talens: 'We hebben verder onze eigen reserveringslijn bij het Nederlands Reserverings Centrum en onderhouden goede contacten met touroperators.'

Zelfselectie

Op de vraag of Holland Hotels Hartverwarmend eigen salesmensen heeft, antwoordt Staal gevat: 'Jazeker: 125!' De groep zal geen voltijds promotiemensen benoe­men, maar de hotels zijn uiteraard vrij om dat - op eigen kosten - zelf te doen. Dat kan eventueel groepsgewijs. Talens: 'Een aan­tal Hol­land Hotels heeft in het verleden samen een zakenfol­der uitgebracht. Die hotels werken samen met het Neder­lands Accommodatie Bureau.'

De bestuursleden verwachten dat het aantal leden van de nieuwe combinatie snel zal toenemen. Voorlopig wordt niet gedacht aan een maximum aantal. Wie nieuw tot het samenwerkingsverband toe­treedt, be­taalt een entree­geld van fl 2000,- (tot 1 september 1998 bedraagt dat bedrag fl 1000,-. Het inschrijfgeld bedroeg voorheen fl 500,- voor Familie Hotels en fl 3000,- voor Holland Ho­tels. De jaar­lijkse contributie bedraagt fl 1300,- (+ fl 60,- per kamer). De leden moeten in de Benelux Hotelclas­sificatie zijn ingedeeld met één, twee of drie ster­ren. Elk hotel moet verder beschikken over een restaurant, of met een restaurant samenwerken, en minstens één gangbare creditcard accep­teren. Het hotel mag verder maximaal vijftig kamers hebben. 'Maar als een hotel lid is en ver­volgens uitbreidt tot meer dan vijftig kamers, doen we daar niet moeilijk over.'

Verder dient het hotel lid te zijn van de plaatselijke VVV en boekingen te accepteren van de VVV Logies In­formatie Dienst en het Nationaal Reserveringscentrum. Het hotel boekt gratis voor gasten bij andere Familie Hotels, werkt mee aan de jaarlijkse enquêtes van het NBT, de VVV, het NRC en de Stichting Samenwerkings­verband Familie Hotels.

Staal: 'Potentiële nieuwe leden ontvangen eerst een checklist met betrekking tot de kwaliteitszorg. We gaan er een kijkje nemen en overleggen vervolgens met de bestaande Holland Hotels in de regio. Exclusiviteit per plaats hoeft niet per se, mits de leden ermee accoord gaan. We hebben nu vier hotels in Noordwijk en Zee en de bestaande leden van beide hotelgroepen in bijvoor­beeld Bad Valkenburg aan de Geul blijken al goed samen te werken. We zijn trouwens begonnen met vijf hotels in Amsterdam.'

Hotels selecteren zichzelf. Staal: 'In het begin heb­ben we bijna alles aangenomen, om snel en groot van start te kunnen gaan, maar wie er niet bij paste viel vanzelf af. Als er klachten komen vragen we de ANWB een kijkje te gaan nemen. Indien nodig krijgt het hotel een waarschuwing. Blijven de klachten aanhouden, dan moeten we het betreffende hotel helaas als lid royeren.'

Vrijwilligheid

De loyaliteitsprogramma's en waarderingssystemen die andere sa­menwerkingsverbanden hebben voor trouwe gas­ten, kent Holland Hotels Hartverwarmend nog niet. Sta­al: 'Het heeft onze aandacht, maar je moet oppassen dat je niet aan je eigen succes ten onder gaat. Mis­schien doen we straks iets in de vorm van een VIP-behande­ling. We hebben, als Familie Hotels, in het verleden acties gevoerd met onder ande­re Margriet, Mazda en Radio Noordzee. Voor die acties hebben we allemaal een aantal gratis hotelkamers be­schikbaar gesteld. Het leverde ons veel gratis publiciteit op.'

Talens: 'Met Holland Hotels hebben we in het verleden gratis weekeinden weggegeven aan mensen die veertig boekin­gen hadden gedaan bij Holland Hotels. De kosten van dat gratis weekeinde werden evenredig verdeeld over de hotels waar de gasten eerder hadden gelogeerd.'

Holland Hotels Hartverwarmend streeft niet nadrukkelijk naar verbre­ding van haar ledental in het buitenland. Talens: 'Als iemand zijn hotel hier verkoopt en een nieuw hotel begint in Knokke, mag hij van ons lid blijven. Maar we gaan niet bewust in het buitenland zoeken naar hotels. We stre­ven wel naar samenwerkingsverbanden met gelijk­waardige hotelgroepen in de ons omringende landen.'

De groep streeft ook naar gezamenlijke inkoopcontracten; wel op basis van vrijwilligheid. Staal: 'Ik denk aan een geza­menlijke bedservicelijn, papierproducten als pla­ce­mats en servetten en een contract voor linnenrei­ni­ging. Lucifers en dergelijke komen er waarschijnlijk ook wel. Familie Hotels heeft eigen paraplu's gehad en cd's, maar ook tandenstokers. De eerste twee producten liepen uitstekend; met de tandenstokers zijn we blijven zitten. Wellicht komen er eenmalige acties, bijvoorbeeld van een beddenfabrikant of een wijnleve­rancier. Maar dat moeten we allemaal nog uitwerken.'

Auteur: Bert Salden

Overig nieuws