Hotel werkgelegenheid in kaart gebracht

11 december 1995 | Redactie

Kenmerkend voor de horeca is het grote aantal kleine bedrijven. Dat geldt ook voor de hotelsector. Hoewel de meeste Nederlanders snel een aantal bekende hotels kunnen noemen met veel sterren, zijn toch ook hier de meeste bedrijven naar aantal bedden en aantal werknemers relatief klein. Dat neemt niet weg dat er in de hotellerie ruim 30.000 werknemers werken, bijna 20% van alle horeca-werkne­mers. In 1994 zette de hotellerie zo'n 3 miljard gulden excl. BTW om. Ook dit komt neer op een aandeel van bijna 20% van de totale omzet in de horeca. Van de ongeveer 2900 logies­verstrekkende bedrijven werkt 63% door­gaans met personeel. In de totale bedrijfstak werkt 56% van de bedrijven met personeel. In dit artikel wordt verder ingegaan op deze 1860 logiesver­strekken­de bedrijven die met personeel werken.

Tabel 1: grootte van logiesverstrekkende bedrijven, naar aantal werknemers en naar aantal bedden.

bedrijven naar aantal werknemers

bedrijven naar aantal bedden

aantal we­rk­ne­mers per bedrijf

aantal bedrij­ven, septem­ber 1994

totaal aantal werkne­mers

aantal bed­den per bedrijf

aantal bedrij­ven, ja­nuari 1995

totaal aantal bedden

0

1.040

-

tot en met 19

880

13.300

1 t/m 9

1.100

4.500

20 t/m 49

1.025

32.000

10 t/m 49

620

13.450

50 t/m 199

730

69.350

50 en meer

140

13.550

 200 en meer

140

50.000

totaal

2.900

31.500

totaal

2.980

164.650

bron: Bedrijfschap Horeca EWBH-enquête 1994, HinC 1995

Overige sectoren

Grafiek 1 geeft het verschil aan tussen de logiessector en de overige sectoren in de horeca wat betreft de verd­eling van het totaal aantal werk­nemers. In de 140 grootste logiesverstrekkende bedrijven met 50 en meer werknemers werkt 43% van het totaal aantal werk­nemers. Deze bedrijven zijn goed voor 30% van het totaal aantal bedden. In de overige sectoren van de horeca werkt slechts 13% van het totaal aantal werkne­mers in de grote bedrijven. Dit zal overeen komen met het beeld dat menigeen van de hotelsector heeft. Opmerkelij­ker is echter, dat in de logiessector evenals in de overige sectoren in de middelgrote bedrijven met 10 tot 50 werk­nemers ook meer dan 40% van het totaal aantal werknemers werkt.

Omzetklassen

Op basis van de werkgelegenheidsenquête van het bedrijfschap kunnen de bedrijven ook naar omzetklas­sen worden ingedeeld. De logiesver­strekkende bedrijven met personeel maar met een omzet beneden de drie ton hadden in sep­tember 1994 gemiddeld drie werknemers in dienst. Dit gemiddelde is zonder onder­scheid naar voltijd- of deeltijd-dienstver­band. Het getal van drie werkne­mers is een gemid­delde. Bij een klein aantal bedrijven werken vijf, soms zelfs zeven werknemers. Dit is dan uitzonderlijk veel. In de omzetklasse 500 duizend tot een miljoen werken gemiddeld negen werknemers per bedrijf.

Aandelen

In tabel 2 is het relatieve gewicht van elke omzetklasse aangegeven. De eerste 25% van de logiesver­strekkende bedrijven met personeel blijven met hun omzet per bedrijf beneden de drie ton. In deze be­drijven werkt 5% van het totaal aantal werknemers in de logiessector en deze bedrijven realiseren gezamenlijk 3% van de totale logiesom­zet. In de volgende 17% van de bedrijven werkt 6% van de werknemers. Deze bedrijven realiseren 5% van de totale omzet.

Aan de andere kant van de tabel zitten de grote bedrijven: 9% van het totaal aantal bedrijven, dat zijn ongeveer 150 bedrijven, werkt met 42% van alle werknemers en deze bedrijven realiseren 44% van de omzet. Omdat het aantal werknemers niet in volume (mensjaren) is aangegeven, maar in aantal personen kan niet met zekerheid gezegd worden dat deze bedrijven ook een grotere omzet per werknemers op jaarbasis realiseren. Het geeft echter wel een aanwijzing. Uit dit overzicht blijkt ook, dat de middelgrote bedrijven met een omzet tussen de 500 duizend en vijf miljoen gulden te zamen 48% van de omzet realiseren en 47% van het totaal aantal werknemers in dienst hebben. Deze percentages zijn net iets hoger dan van het veel kleiner aantal grote bedrijven.

Tabel 2:logiessector, bedrijven met personeel: per omzetklasse het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf en het aandeel op het totaal aantal logiesbedrijven met personeel, totaal aantal werkne­mers in de sector en de totale omzet in de logiesbedrijven met personeel.

 

gemid­deld aan­tal werk­nemers

aandeel op het totaal aan­tal bedrijve­n

aandeel op het totaal aan­tal

werk­nemers

aandeel op tota­le omzet

 

aantal

%

%

%

tot ¦ 3­00 duizend

3

25

5

3

¦ 300 tot 5­00 dui­zend

5

17

6

5

¦ 500 tot 1 miljoen

9

22

12

11

¦ 1 tot 2 miljoen­

17

16

16

15

¦ 2 tot 5 miljoen

32

10

19

22

¦ 5 miljoen of meer

85

9

42

44

totaal

17

1.860

31.500

¦ 2,8 miljard

bron: Bedrijfschap Horeca EWBH-enquête 1994

Afdelingen

Gemiddeld werkt van het totaal aantal werknemers in de logiessector:

•ongeveer 15% in de keuken

•een derde deel in de bediening

•13% in de receptie en

•ruim 20% in de huishouding.

 

Tussen de omzetklassen zijn er echter grote verschil­len. Niet in de keuken. Behalve in de grootste categorie bedrijven werkt in alle categorieën ongeveer een gelijk percentage van het totaal aantal medewerkers in de keuken. Het percentage medewerkers dat in de bediening werkt, is het ­laagst in de bedrijven met een omzet kleiner dan drie ton. Dit kan samenhangen met het combineren van functies. In deze kleinere bedrijven komt heel vaak de term "algemene dienst" voor om aan te geven dat de medewerker niet uitsluitend in één van de afdelingen werkt. In de bedrijven tussen de 500 duizend en een miljoen omzet werken de meeste werknemers in de bediening. Het kan zijn, dat er bij deze bedrijven meer dan in de overige bedrijven een combinatie plaats vindt van bedienings­werkzaamheden met receptie werk.

Schoonmaakbedrijven

Het percentage medewerkers dat in de huishouding werkt verschilt sterk tussen de omzetklassen. In de bedrijven tot 500 duizend gulden omzet is ongeveer 30% van de werknemers in de huishouding werkzaam. In alle omzetklassen daarboven is dit ongeveer 20%. Dit hangt samen met het gebruik dat deze bedrijven maken van diensten van schoonmaak­bedrijven. In de bedrijven tot 500 duizend gulden omzet doet 8% van de bedrijven dit en in de overige bedrijven 32% van de bedrijven. Dat in de kleinere bedrijven weinig werknemers als hoofdtaak receptiewerkzaamheden hebben is niet zo verwonder­lijk. Wat bij de receptie opvalt is dat er kennelijk bij een omzet van een miljoen een omslagpunt wordt bereikt. In de bedrijven met een omzet van meer dan een miljoen is meer dan 10% van de werknemers met receptietaken belast. Onder "overige" worden hier zowel directie, administratieve als niet-horeca functies verstaan.

Tabel 3Logiessector, bedrijven met personeel: per omzetklasse de verdeling van het aantal werk­nemers naar afdeling.

 

keu­ken

be­diening

recep­tie

­­­huis­hou­ding

alge­mene d­ienst

­overi­ge

 

%

%

%

%

%

%

tot ¦ 3­00 duizend

19

23

6

30

15

7

¦ 300 tot 5­00 dui­zend

17

33

5

32

8

5

¦ 500 tot 1 miljoen

18

37

7

21

11

7

¦ 1 tot 2 miljoen­

17

31

13

19

9

10

¦ 2 tot 5 miljoen

17

34

13

20

6

10

¦ 5 miljoen of meer

12

30

16

19

8

15

totaal

15

32

13

21

8

11

Grafiek 1 Aantal werknemers in de logiesverstrekkende sector en overige horeca, naar grootte klassen 1-9, 10-49, 50+ werknemers, per september 1994

 

aantal werknemers

 

overig hore­ca

logiessector

1 t/m 9

64.450

4.550

10 t/m 49

58.500

13.500

50+

18.400

13.600

De informatie wordt gebruikt om te bepalen aan wat voor soort werknemers behoefte is. Dit artikel geeft de bevindingen aan over de werkgelegenheid in de hotelsector. De peildatum is 30 september 1995.

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Overig nieuws

Economie
Horeca 22.00 uur dicht, maximaal dertig gasten binnen

De horeca is verplicht om vanaf dinsdag 29 september de deuren om 22.00 uur te sluiten. Vanaf 21.00 uur mag er niemand meer naar binnen. In publieke ruimtes mogen nog maar maximaal 30 mensen samenkomen. In de buitenruimte gaat landelijk een maximum van 40 personen gelden voor bijeenkomsten. Daarbij ...

Economie
"Horeca 22.00 uur dicht, maximale groepsgrootte naar 30"

Tijdens de persconferentie van vanavond zal premier Mark Rutte bekendmaken dat de horeca iedere dag verplicht om 22.00 uur de deuren zal moeten sluiten. In publieke ruimtes mogen nog maar maximaal 30 mensen samenkomen. Dat geldt dus ook in restaurants. Daarbij wordt het personeel niet meegerekend. D...

Toerisme Coronacrisis
''Dit jaar 70 procent minder buitenlanders naar Nederland''

Het aantal buitenlanders dat dit jaar naar Nederland komt, ligt 70 procent lager dan vorig jaar. Bovendien gaan ongeveer 40 procent minder Nederlanders op vakantie in eigen land, waarmee het niveau van het toerisme terug op het niveau is van de jaren negentig, zo schetst het Nederlands Bureau voor T...

Economie Amsterdam Interview
Hoe komt Amsterdam uit de crisis? Reinier van Dantzig (D66) zoekt kwaliteitstoerist

Het contrast kán niet groter. Van een overvolle stad in 2019 naar een angstvallig stil Amsterdam in de zomer van 2020. Het massatoerisme verdween en de hotels in de hoofdstad blijven leeg. Terwijl het COVID-19 virus de hotellerie in zijn greep houdt, worden er plannen gesmeed om Amsterdam in ...

Economie Interview
Barbara Baarsma: "Amsterdamse hotels moeten serieus nadenken over transformatie"

Barbara Baarsma is econome en directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Bovendien is zij hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Bankraad ...

Achtergronden
TheaterHotel De Oranjerie start met Dinner Theater Shows

Velen hebben het theater al te lange tijd moeten missen, maar daar komt verandering in! De Oranjerie gaat vanaf 2 oktober elk weekend een Dinner Theater Show organiseren. In een intieme setting op de bühne van de theaterzaal zorgt De Oranjerie voor een uniek en avondvullend programma. Terwij...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Twee keer per week alle hotelupdates

Lees Nu
Wat vindt Sander Allegro ervan?
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: