Trends en ontwikkelingen in de hotelsector

Auteur: Redactie
Economie 11 juni 1999
Trends en ontwikkelingen in de hotelsector

Wat staat de hotels te wachten? Welke trends en ontwikkelingen zijn er te signaleren? Hoe kunnen hotels daar adequaat op inspelen? Die vragen - en meer - stonden centraal tijdens het Nationaal Horeca Forum Kompas voor Beleid. (In het Kurhaus te Scheveningen; 7 juni.) Het bedrijfschap Horeca en Catering presenteerde daar zijn jaarlijkse trendrapport Kompas voor Beleid. Hospitality Management zet enkele belangrijke ontwikkelingen voor de hotelsector op een rij.

De kwaliteit wordt steeds belangrijker

De afgelopen decennia werden gekenmerkt door het streven naar 'meer'. Het accent is de laat­ste jaren echter verschoven naar 'beter', en deze trend zet door. De consument hecht een steeds groter belang aan kwaliteit en veiligheid. Kwaliteit beperkt zich niet alleen tot de kwaliteit van het bed en de badkamer, maar omvat ook begrippen als betrouwbaarheid, hygiëne en veilig­heid.

Krapte

De horeca‑arbeidsmarkt kenmerkt zich op dit moment door krapte. De bedrijfstak wordt daardoor genoodzaakt op zoek te gaan naar nieuwe doelgroepen, zoals herintredende vrouwen en allochtonen. Het probleem is, dat de horeca traditioneel het werkdomein is van veel jong­eren, een groep waar steeds meer bedrijfstakken steeds heviger een beroep op gaan doen. Het is dan ook van groot belang dat werknemers gebonden worden aan het bedrijf. Het Kompas voor Beleid doet onder meer de volgende aanbevelingen. Zet mensen flexibel in; gebruik ze alleen wanneer dat echt nodig is. Als het restaurant bijvoorbeeld om zes uur open gaat, hoeft niet iedereen er al om vier uur te zijn. Maak het werken aantrekkelijk en geef medewerkers verantwoordelijkheden, dat werkt stimulerend en motiverend. Bied zekerheid, bijvoorbeeld bij het opstellen van roosters, en lever maatwerk voor de arbeidsvoorwaarden: de één heeft liever een vrije dag extra, de ander gaat voor een hoger salaris. Besteed aandacht aan de inzetbaar­heid van de werknemers: zorg ervoor dat zij hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil houden.

De beleving is bepalend voor de waardering

Mensen overnachten in een hotel omdat zij moeten slapen (noodzaak), maar ook omdat zij iets willen beleven. Bij die beleving maakt het slapen deel uit van een groter geheel. De overnach­ting is dan middel voor een hoger doel, bijvoorbeeld iets vieren, gezellig uitgaan of vakantie. De mate waarin noodzaak en beleving spelen, verschilt van moment tot moment, van situatie tot situatie en van product tot product. De emotionele belevingsmomenten bepalen echter de waardering van de consumenten. Zij gaan het hotel daardoor ook steeds meer beoordelen op sfeer, ambiance en andere belevingsaspecten.

Senioren bieden toekomstperspectief

Het aantal senioren zal de komende jaren sterk toenemen. Voor de horeca zijn zij op dit mo­ment nog niet van grote betekenis. Zij vormen 23% van de bevolking tussen de 14 en 74 jaar, maar hun bestedingen zijn slechts 13% van de totale horecabestedingen. Ongeveer de helft van wat zij uitgeven, gaat op aan eten. De senioren van de volgende eeuw zullen echter actie­ver zijn. Zij zullen over meer vrije tijd en geld beschikken. De senioren van de toekomst dur­ven te genieten en geld uit te geven. Kortom: senioren zijn ook voor hotels een toekomstper­spectief. Het is wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met hun specifieke wensen. Met name persoonlijke aandacht scoort bij hen hoog.

 

Kompas voor Beleid
Het Kompas voor Beleid Horeca geeft aan wat de recente en de te verwachten ontwikkelingen in de horeca zijn. Het Kompas is voor de horecaorganisaties het gemeenschappelijke vertrekpunt voor een samenhangend bedrijfstakbeleid.
De publicatie, die met name dieper ingaat op de aandachtsvelden consument, rendement en arbeid, kan worden aangevraagd bij de informatieservice van het Bedrijfschap, tel. (079) 368 07 07, of via Internet: www.bedr‑horeca.nl. De kosten bedragen fl 250,‑. Bedrijven die zijn ingeschreven bij het Bedrijfschap betalen het gereduceerde tarief van fl 125,‑.
Het Kompas voor Beleid onderscheidt de volgende vijf algemene hoofdtrends.
De momentconsument: de traditionele, makkelijk op persoonlijke kenmerken in te delen consument heeft plaats gemaakt voor de consument die grillig en onvoorspelbaar is. Hij stemt zijn gedrag af op zijn behoefte op een bepaald moment en een bepaalde plaats.
Substituut‑concurrentie: concurrentie van aanbieders van producten die niet hetzelfde zijn als het beconcurreerde product, maar daarvoor een alternatief bieden. Zo zijn de vele dagelijkse vliegverbindingen een alternatief voor de hotelovernachting.
Samenwerking kan meerwaarde bieden. Niet alleen met branchegenoten: de brancheoverstijgende samenwerking neemt toe, bijvoorbeeld met politie, leveranciers en detaillisten.
Technologie: de motor achter vele vernieuwingen. Zij maakt de wereld kleiner, brengt mensen en bedrijven met elkaar in contact en zorgt ervoor dat informatie transparanter wordt.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid: de moderne mens hecht veel waarde aan gezondheid en veiligheid en stelt daarvoor iedereen verantwoordelijk die daarbij betrokken is. Van de horeca wordt dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid verwacht op onder andere de terreinen voeding, milieu, overlast en arbeidsomstandigheden.

HM30JAAR HM301999

Overig nieuws