Omzetbelasting: hoe de wetgeving de stand van de techniek volgt

Auteur: redactie
4 december 2000
Omzetbelasting: hoe de wetgeving de stand van de techniek volgt

Onderstaande wijzigingen zijn met name van belang voor het hotel-café-restaurantbedrijf, waar de omzet met verschillende BTW-tarieven vaak samengevoegd is.

De wetgever heeft een regeling getroffen op grond waarvan bepaalde ondernemers (indien zij een omzet genereren die valt onder zowel het 17,5%-tarief als de lagere BTW-tarieven van 6% en 0%) de verschuldigde omzetbelasting op forfaitaire wijze kunnen berekenen. Deze mogelijkheid geldt voor ondernemers die aan de hand van de bedrijfsadministratie niet kunnen vaststellen welk gedeelte van de omzet betrekking heeft op de onderscheiden omzetgroepen.

Recente ontwikkelingen in de technieken op het gebied van de bedrijfsvoering en de administratie hebben ertoe geleid dat veel ondernemers - die een forfaitaire berekeningsmethode toepassen - thans in staat zijn hun ontvangsten helemaal, of vrijwel helemaal, vast te leggen op het niveau van artikelen of relatief kleine artikelgroepen. In dit verband kan worden gedacht aan het gebruik van een zogeheten point-of-sale-systeem, waarbij de verkopen primair per artikel of artikelgroep in elektronische vorm worden vastgelegd. Mits de artikelen op de juiste wijze zijn gegroepeerd, maakt een dergelijk systeem het mogelijk de verkopen administratief te splitsen per tarief.

Aanpassen

Deze omstandigheid brengt met zich mee dat de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode beëindigd moet worden. Indien de betrokken ondernemers nog niet beschikken over een bedrijfsadministratie die zodanig is ingericht dat de omzetgegevens tot op aangifteniveau per tarief gesplitst beschikbaar zijn, zijn zij op grond van de wet verplicht hun administratie binnen een redelijke termijn aan te passen. Daarna zullen zij de forfaitaire berekening van de verschuldigde belasting moeten beëindigen.

Teneinde iedere ondernemer voldoende tijd te geven voor het aanpassen van zijn administratie, is het toegestaan om nog tot uiterlijk 1 januari 2002 gebruik te maken van het oude systeem. Dit geldt (ter gelijke behandeling) overigens ook voor ondernemers die hun administratie al wel hebben aangepast.

Het staat de ondernemers overigens vrij op een eerder tijdstip op de nieuwe berekeningsmethode over te gaan. Dit is wel een definitieve keuze. Hetzelfde geldt wanneer een ondernemer de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode al heeft beëindigd en is overgestapt op de nieuwe berekeningsmethode.

Indien niet alle verkopen administratief over de tarieven kunnen worden gesplitst, dient de ondernemer niettemin voor al zijn verkopen over te gaan op de normale berekeningsmethode, als het deel van de verkopen dat niet administratief kan worden gesplitst niet meer dan 10% bedraagt. Op de niet-splitsbare verkopen kan dan, in overleg met de inspecteur, een nader vast te stellen mengtarief worden toegepast.

Gemengd

De techniek dwingt u dus tot het verder uitwerken van uw administratie, hetgeen wellicht overkomt als een lastenverzwaring, maar het heeft ook positieve kanten. Uw inzicht in de omzet wordt immers vergroot. Of dit ook zo ervaren wordt, door de ondernemer, zal de tijd leren.

De inspecteur stelt het mengtarief samen. Onlangs is er een besluit genomen ten aanzien van mixdranken. Tot dusver werden mixdranken, in verband met de aanwezigheid van alcohol, onder het hoge BTW-tarief gerangschikt. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat bij mixdranken een splitsing mag worden aangebracht tussen het alcoholhoudende en het alcoholvrije deel van de drank. De voorwaarden voor de toepassing hiervan zijn:

De gemixte dranken worden ook afzonderlijk geschonken

De verkoopprijs van de mixdrank is gelijk aan de som van de verkoopprijzen van de in de mixdrank opgenomen dranken.

Indien bovenstaande voorwaarden gelden, kan dit consequenties hebben voor de aangifte omzetbelasting en de inrichting van de financiële administratie. Hierbij zijn een tweetal mogelijkheden te onderscheiden:

Bij de registratie van de omzet wordt gebruik gemaakt van een kasregister met hierin minimaal opgenomen de groepen alcoholische en alcoholvrije dranken. Het is aan te raden om in het vervolg de dranken gesplitst te verwerken in het kasregister. Bijvoorbeeld een Rum Cola: 1x alcoholhoudend (prijs Rum) en 1x alcoholvrij (prijs Cola). Hierdoor wordt een omzetbelastingvoordeel bereikt ter grootte van het verschil in het hoge tarief (17,5% en per 1 januari 2000 zelfs 19%) en het verlaagde tarief (6%), over de Cola-prijs.

Er wordt nog gebruik gemaakt van de forfaitaire berekeningsmethode, waarbij derhalve geen gebruik wordt gemaakt van een (summiere) omzetsplitsing. Dan treedt er (nog) geen verandering op. In verband met het beëindigen van de mogelijkheid om op deze forfaitaire wijze de omzetbelasting te berekenen, zal het evenwel noodzakelijk zijn om de inrichting van de financiële administratie aan te passen.

HM302000

Overig nieuws